శృంగార కధల విభాగమునకు రసికులయిన మీ అందరికీ ఇదే మా హృదయ పూర్వక ఆహ్వానము…! మన వెబ్ సైట్ అంతులేని మీ మనసు యొక్క కోరిక ల ఊహల సారాన్ని ఒడిసి పట్టి దానికి అక్షర రూపం ఇచ్చి మీ ముందుకు తీసుకుని వచ్చి మీ మనసుని రంజింప చెయ్య దానికి నడుము బిగించింది. ప్రపంచం నలు మూలల నుండి రచయితలు వారి స్వీయానుభవాలు మరియూ వారి మనసు నుండి పుట్టిన ఊహల సారాంశం మా ఈ శృంగార కధల విభాగము. వారు పంపించిన వాటిని యధాతధం గా ఏ విధమయినటువంటి కత్తిరింపూ లేకుండా మీకు అందిస్తున్నాం. అందమయిన కాల్పనిక జగత్తు లో విహరించి మీ కోరికలని తీర్చుకోండి. దయచేసి మా ఈ ప్రయత్నాన్ని మీ విలువయిన సలహాలూ, సూచనలూ ఇచ్చి ప్రోత్సహించండి.