ஐஸ் கிரீம் பிரியையின் ஆர்பாட்டங்கள்

 ஐஸ் கிரீம் போல சப்பி சுகம் தருவதில் பெண்கள் தான் மிகவும் சிறந்தவர்கள் அதை பூல இங்கு ஒரு வன்னிலா அழகி அவளது காமத்தை அவள் வுடல் லுக்கு சில அற்புத மான ஆடை கலை அவள் வாங்கி கொள்வது காக அவள் ஒரு துணி கடைக்குள் போகிறாள் அங்கு பொய் அவளுக்கு விரிய  ஆடை கலை சில எடுஹ்டு அவ்பல் அதை மிகவும் அற்புத மான முறை யில் அவள் அதை கண்கொண்டு எடுக்கிறாள். இந்த அற்புத மான செயல் கலை எல்லாம் ஒரு தன பட மாக எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான். அவளது அழகை அவள் முழு அற்புத மான முறை யில் அவள் நன்கு காட்டி கொண்டு இருக்கிறான். அவர் களின் காம தை அவர் க தொடங்கு வது காக அவள் தனது ஆடை கலை அவள் மாதி கொள்வது காக அவள் செல்கிறாள்.

அங்கு பொய் அவளது மீள போட்டு இருக்கும் ஆடை க;லை அவள் கலட்டி விட்டு அவள் புத்தி தாக வங்கி இருக்கும் ஆடை கலை அவள் போட்டு பார்க்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு அவள் போகிறாள்.ல் அந்த ஆடை கலை மாதும் இடத்தில் அவனும் கூடயே வன்ற்ஹு கொண்டு இருக்கிறாள். அவள் ஆடை கலை மாதி கொண்டு இருக்கும் அந்த அற்புத அலாஐநல் அவன் காணுவது காக அவன் வரு கிறாள். அந்த கலாம காட்சி கலை அவன் நல்ல பட மாக எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான்.அவாள் முதலில் அவள் போட்டு கொண்டு இருக்கும் பிறவி அவள் கலட்ட ஆரம்பிக்கிறாள். அப்பறம் மெது வாக அவளது பாடு கலை அவள் கொச கொஞ்ச மாக காட்ட தொடங்கு கிறாள்.

மிகவும் அழகான அவளது வுடல் பார்க்கும் போதே சொக்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறது. அவளது முளை காம்பு களும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இப்படி அவளது முழு அழகும் நமக்கு காண்பிக்க படுகிறது. கொஞ்ச நீரம் கலைத்து அவளது ஜெட்டி யை யும் அவள் மெது வாக அவள் கலட்ட தொடங்கு கிறாள். அப்பறம் அவள் புத்தி தாக வாங்கஈருந்த பிற வை எடுத்து அவள் தனது வுடலில் பூட ஆரம்பிக்கிறால். அவளது ஜ்மயக்கும் கட்டை யை ஒருத்தன் அனுபவிப்பது காக அவள் தனது வுடல் சுகத்தை தனது காதல்னு காக காட்டு கிறாள்.

அவனது பூளை எடுத்து எவளது வாய் யில் வைத்து அவள் மீது வாக அவனது பூளை சப்பி சப்பி ஒரு ஐஸ் சரமாய் போல் அவனுக்கு ஈரல மான சுகத்தை தருகிறாள். அவன் அந்த காம கண் தாரும் சுகத்தை அவன் முழு வது மாக அனுபவித்து கொண்டு அவளுக்கு ஒரு முழு கம சோத்தை யும் அவன் கொடுக்கிறான். இருவரும் இப்படி ஒரு தனி அரை யில் இருந்து கொண்டு பல வித மான காம கலை கல் எல்லா தை யும் அவர் கல் பயின்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர் களுக்கு ஒரு முழு காம இன்பம் அளிக்க படுகிறது. அவர்களது சுகம் வுச்சதுக்கே பொய் அடைகிறது.அவனது பூளை அவள் ஐஸ் கிரீம் போல  ஒரு சுகத்தை தந்தாள்

Comments