माझे भाग्य [भाग 3]

तिला_योनीत_शिरलेला_दांडा
तिला_योनीत_शिरलेला_दांडा

तिच्या योनीच्या मदनमिला स्पर्श करीत होता.  आणि मी साराच परकर अगदी तिच्या कमरेपर्यंत वर ओढला.  आणि मालकिणीचे गोरेपान भलेमोठे नितंब पूर्णपणे उघडे झाले.  माझ्या कामवासना भडकून उठल्या.  मी मालकिणीला हळूच म्हणालो.  मालकीण तेलान माझी चड्डी सगळीच ओली झाली होती.  मग मी मालकिणीला हळूच बोललो, चड्डी काढून टाकू का?  टाक सुरेश… मी तुला तेच सांगणार होते.  ती म्हणाली आणि मी लगेच माझ्या अंगातली चड्डी काढून टाकली.  माझा वितभर लांबडा सोटा समोर ताठ होऊन फडफडू लागला.  मला वाटल मालकिणीच्या नितंबाच्या फटीतून माझा दांडा खालीवर फिरवावा पण…  पण एवढ्यात मालकिणीन पडल्या पडल्या मान वळउन माग पाहिलं.  आणि माझा भला मोठा दांडा पाहून ती एकदम उताणी झाली.  आणि उठून बसली.

माझा दांडा आपल्या हातात धरीत ती मला म्हणाली, सुरेश केवढ रे तुझ हे लांबलचक हत्यार.  आणि मग तीन माझा दांडा सोडला आणि अंगातल ब्लावुज काढून टाकल.  तिचे मोठ्या आंब्यासारखी तिची दोन्ही स्तन मोकळी झाली.  मी लगेच ती पटकन हातात धरून त्यांना कचाकच दाबू लागलो.  माझा एक हात परकर मधून आत घालून मालकिणीची योनी बोटान कुरवाळू लागलो.   सुरेश…. तुझ लाटन एवढ मोठे आहे, हे जर मला अगोदर माहित असत तर मी इथून मागे तुझ्याकडून मी माझी हौस कितीतरी वेळा भागउन घेतली असती.  आणि माझ्या योनीची खाज भागली असती अस म्हणून तिनं अंगातला उरला सुरला परकर काढून टाकला आणि तिने मला सरळ खाली झोपवल.  आता संपूर्ण नागडी झालेली मालकीण माझ्या अंगावर चढली.  माझ्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला तिने दोन्ही गुडघे टाकले आणि थोडा वेळ ती आपले नितंब माझ्या दांड्या वर घासत राहिली.  मग तीन माझा दांडा धरून वर एकदम ताठ खडा केला. आणि सावकाशपणे आपली योनी तिनं माझ्या दांड्याव टेकवली.  आणि वरून हलकासा भार दिला.

माझा चोट तिच्या योनीत थोडासा शिरला आणि मग मालकीण आपले नितंब वरखाली आणि खालीवर हलवू  लागली.  मागपुढ जोरजोराने हलवू लागली.  आणि काही क्षणातच माझा लांबडा दांडा सगळाच्या सगळा तिच्या योनीत पूर्णपणे आत शिरला.  मग मालकीण बाई आपली कंबर वरखाली जोरात करू लागली.  माझा सोटा आत बाहेर होऊ लागला.  मालकीण तुफान वेगाने हलत होती.  आणि ती अशी हलताना तीही भली मोठी स्तन खालीवर हेद्काळत होती.  मी हात पुढ करून तिची दोन्ही स्तन हातात धरली आणि त्यांना कचाकच दाबू लागलो.  आणि मधूनच माझी कंबर उचलून वर दणके मारू लागलो.  सुरेश… अरे मुर्खा…. असल कामसुख माझ्याच घरात असताना…. मी उगीचच….तळमळत होते….आता….मी….तुला कधी…..सोडणार नाही…..भारी वाटतंय….असं बडबडत ती जोरात वरखाली आपले नितंब हलवीत राहिली.  मी तिची स्तन दाबीत खालून वर दाणादण दणके मारीतच होतो.  माझा सोटा जोराने आत बाहेर होत होता.  आणि माझा वेग जोराने वाढू लागला.

मी आता सरळ मालकिणीची कंबर धरून खालून वर जोरात दणके मारू लागलो आणि मग एकदम तिची कंबर घट्ट पकडून खालून वर जोरात शेवटचा दणका मारला.  आपले नितंब पण तीन खाली दाबले.  माझ्या विर्याचा फवारा तिच्या योनीत जाताच तीन डोळे मिटून घेऊन माझ्या अंगावर आडवी झाली.  मालकिणीच्या विशाल नितम्बावरून मी हात फिरवत राहिलो  मग थोड्या वेळान ती माझ्या बाजूला झोपत म्हणाली, सुरेश…आता आठवड्यातून तीन ते चार वेळा तू इथच माझ्या जवळ झोपायचस….   झोपेन कि… मी तिचा एक स्तन तोंडात धरून चोखत म्हणालो.  मग ती माझ्या थंड पडलेल्या चोटाला कुरवाळत राहिली.  तिच्या त्या कुर्वालण्याने माझा चोट हळूहळू पुन्हा ताठ होऊ लागला.   आणि थोड्या वेळातच तो एकदम पहिल्यासारखा लांबलचक व जाड झाला.  मग मी आता करताना मालकिणीच्या अंगावर चढलो.  तिच्या दोन्ही मांड्या फाकउन मी माझा ताठ दांडा तिच्या योनीवर ठेवला आणि एकाच दणक्यात माझा दांडा तिच्या योनीच्या मुळापर्यंत शिरला.  आणि मग चांगली पंधरा ते वीस मिनिट मी तो दांडा आत बाहेर करू लागलो.  मालकिणीन पहात होईपर्यंत मला सोडलं नव्हत.  त्या रात्रीत चार वेळा मी मालकिणीवर चढलो आणि दोन वेळा ती माझ्यावर चढली.  माझ भाग्य म्हणून मला हि नोकरी मिळाली होती.

 

 

Comments