देसी मोठे नितंब

दोन्ही हातांनी पुष्ट उरोज कुस्करत तो तिची चुंबने घेऊ लागला तिचे टंच मोठे नितंब हाताने कुरवाळू लागला.. तिने आपल्या हाताची मिठी मानेभोवती टाकून त्याला ओढून घेतले व स्वताहून त्याची चुंबने घेऊ लागली. तिने सुद्धा आता आपले मोठे नितंब उंचावत त्याला साथ देण्यास सुरुवात केली. परत एकदा राहुल गतिमान झाला रोमा सुधा आता त्याच्या वेगवान दणक्यांना साथ देत होती. पंधरा मिनिटांच्या मोठ्या खेळानंतर तिला आपण आभाळात उंच उडत असल्याचा भास झाला.

लंड मागून घाल

माझ्या गांडीत तुझा लंड घुसला कि तो आत एक घंटा करीत राहिला पहिजे. तुझे वीर्य लवकर सांडले तरीपण तू तुझा लंड माझ्या गांडीतून लवकर काढायचा नाहीस... हां, एक मात्र, कि तुझा बाबुराव जास्तच लहान झाला आणि बाहेर निघाला तर प्रश्न वेगळा... तरी पण तू मला मागच्या बाजूने असाच चिपकून जाशील.. काय? ‘अग पण तू तुझा गांड मारण्याचा प्रकार तू तुझ्या नवर्याकडून का करून घेत नाहीस?

मदमस्त मोठे नितंब

व ती त्याचा कंबर हलवीण्याला आपणही आपले मोठे नितंब वर उचलीत व आपली कंबर हलवीत त्यांच्या शिष्णाला आपल्या अंगात आत बाहेर करण्यासाठी मदत करीत ती त्याला आपल्या शरीराचा भोग देत होती व त्याचे वीर्य केंव्हा पडते आहे ते पाहू लागली.

प्रियसी माझी मादक मांसल

अगदी बेभान होऊन तो तिला झवू लागतो. तिच्या मांसल शरीराचा मनसोक्त उपभोग त्याला घ्यायचा असतो. अगदी आवेगाने तिला झवतो आणि तिच्या पुचित आपले वीर्य सांडून शांत तिच्या अंगावर पडून राहतो. अगदी तीन वेळा तिच्या मांसल माधक शरीराचा आस्वाद घ्यायला त्याला मिळतो.

लंड तृप्ती

तिच्या तोंडून वासनेचे सित्कार बाहेर पडू लागले. पाच मिनिटे झवून झाल्यावर तिला आडवी केली आणि तिच्या ओटी पोटावर माझे पांढरे शुर्भ्र वीर्य सांडले. तिच्या मदमस्त शरीरावर माझे वीर्य अगदी खुलून दिसत होते. माझ्या लंड ची वासना तिच्या योनीने पुरेपूर भागवली होती. तो ख़ुशी खुशीने तृप्त झाला होता.