ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ.

ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಓದಿರುತ್ತೀರ. ನೀವೇ ಬರೆಯಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭಾವವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಬಾರೆ ‘ಬೊಗಳೆ’ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಇವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದೆ ಕಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂತ ತ್ಲಿಳಿದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೆದ್ದಿಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

ಇನ್ನು ತಡ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಬನ್ನಿ ಕಥೆ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀವು ಕಥೆ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೂ ಬಹುದು.