இவள் புண்டை பார்த்து மேர்சலாகிவிட்டேன்

ஒரு பதினைந்து நிமிடம் சாப்பியவுதன், சந்து நாய் போல குனிஞ்சு , அவ கூத்தியைய்யையும் கூண்டியையும் எனக்கு தூக்கி காட்டூநா . “ஈய் ஆத்டோக்காரா, விட்டு ஆட்டூதா” ன்னு சிரிச்சுகிடுடீ சொல்ல